Cam kết của Sở Tài nguyên và môi trường với UBND tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở với Sở về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

05/04/2021

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán nhà nước năm 2021, ngày 19/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cam kết với UBND tỉnh thực hiện đạt 19 chỉ tiêu sau đây trong năm 2021:

1. Rà soát, đánh giá, chuẩn hóa TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời danh mục TTHC, quy trình nội bộ từng TTHC với toàn bộ TTHC tại địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở         nhỏ hơn hoặc bằng 15 ngày kể từ ngày Bộ, ngành công bố TTHC

          2. Rà soát, đánh giá tính khả thi, trình công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với toàn bộ TTHC tại địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở lớn hơn hoặc  bằng 50% với từng cấp

          3. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC đầy đủ trên phần mềm một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đạt 100%

          4. Thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành do UBND tỉnh triển khai          đạt 100%

          5. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử đạt 100%

          6. Sử dụng email công vụ của tỉnh trong các giao dịch hành chính đạt 100%

          7. Tỷ lệ văn bản đi ký số đạt 100%

          8. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn đạt 100%

          9. Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến/Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận       - Mức 3 và 4 đạt lớn hơn hoặc bằng 30%

          - Mức 4 đạt lớn hơn hoặc bằng 20%

          10. Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nộp nghĩa vụ tài chính được thanh toán trên Cổng dịch vụ công Quốc gia/Tổng số TTHC có yêu cầu nộp nghĩa vụ tài chính   đạt lớn hơn hoặc bằng 40%

          11. Tỷ lệ giao dịch nộp nghĩa vụ tài chính thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Tổng số giao dịch có yêu cầu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đạt lớn hơn hoặc bằng 30%

          12. Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Tổng số giao dịch có yêu cầu thanh toán       đạt lớn hơn hoặc bằng 25%

          13. Tỷ lệ TTHC thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả)/Tổng số TTHC đạt lớn hơn hoặc bằng 20%

          14. Tỷ lệ người dân thực hiện TTHC được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn quan tâm tương tác với Cổng DVC của tỉnh qua ứng dụng Zalo trên thiết bị điện thoại thông minh đạt lớn hơn hoặc bằng 80%

          15. Cập nhật kết quả TTHC lên phần mềm một cửa       đạt 100%

          16. Hồ sơ giải quyết quá hạn xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định đạt 100%

          17. Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả ngay trong thời gian 60 phút/Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt lớn hơn hoặc bằng 20%

          18. Tỷ lệ giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt lớn hơn hoặc bằng 97%

          19. Tỷ lệ hồ sơ do Sở trả lại trong quá trình thẩm định và hồ sơ người nộp hồ sơ xin rút đạt lớn hơn hoặc bằng 5%

          Theo định kỳ hằng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên với UBND tỉnh, giải trình các chỉ tiêu chưa đạt của kỳ báo cáo, đồng thời đề ra giải pháp để đạt được ở kỳ tiếp theo. Đến hết năm 2021 nếu Sở Tài nguyên và Môi trường không đạt các chỉ tiêu trên, Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

          Sáng ngày 5/4/2021 các đơn vị trực thuộc Sở cũng ký cam kết với Sở thực hiện các nội dung trên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về cam kết đã ký./.


 


Trung tâm CNTT TN&MT


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: