Thông báo Về việc góp ý vào Dự thảo báo cáo trình Đại hội công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022

03/07/2017

Căn cứ vào Kế hoạch số: 01/KH-CĐSTNMT, ngày 29/3/2017 của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn Dự thảo Báo cáo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022 tại Đại Hội Đại biểu Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 201-2022.

Ban chấp hành Công đoàn đề nghị các đồng chí UVBTV, UVBCH, UVUBKT công đoàn, các Tổ công đoàn trực thuộc và đoàn viên công đoàn thuộc Sở nghiên cứu góp ý vào Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 trình Đại hội theo nội dung sau:
1. Các đồng chí UVBTV, UVBCH, UVUBKT công đoàn, các Tổ công đoàn trực thuộc góp ý trực tiếp vào Dự thảo báo cáo.
2. Đoàn viên công đoàn thuộc Sở tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo theo địa chỉ:
chỉ http://tnmtvinhphuc.gov.vn hoặc http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/ (Mục tin Hoạt động Đảng - Đoàn thể)

Tham gia góp ý gửi về Ban chấp hành Công đoàn Sở thông qua đồng chí: Chu Hùng Hạnh – UVBTV công đoàn Sở trước ngày 06/7/2017 để tổng hợp hoàn thiện báo cáo trình Đại hội.
Dự thảo báo cáo được đính kèm tại đường link sau:
/Dự thảo Báo cáo BCH Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022.doc


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: