Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

15/12/2016

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (viết tắt là Nghị quyết 64/NQ-CP), ngày 26/9/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chương trình hành động số 6721/CTHĐ-UBND, nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP, tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI.

Chương trình đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đó là:

1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

2. Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;

3. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân 5 năm trước, xây dựng Vĩnh Phúc thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước;

4. Bảo đảm quốc phòng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; mở rộng các quan hệ đối ngoại;

5. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý, phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, đối với lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường cần: Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường nhà đất và việc thu hồi, giao, cho thuê, đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc và kiên quyết xử lý những vi phạm liên quan về đất đai, khoáng sản. Khắc phục tình trạng lãng phí trong sử dụng tài nguyên đất đai. Xây dựng cơ chế điều hành linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường nhà đất. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển và xử lý lượng chất thải rắn tại các bãi rác tạm gây ô nhiễm môi trường cao; huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn; hoàn thiện hệ thống cấp, thoát nước ở các đô thị, khu vực trung tâm xã và khu dân cư tập trung; xây dựng, hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường; cải tạo, chỉnh trang hệ thống nghĩa trang, xây dựng đài hóa thân và khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng; tiếp tục hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước tập trung cho khu vực nông thôn, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường cho các công trình công cộng; tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ áp dụng biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Biogas; tăng cường hiệu quả việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật và xử lý các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu; rà soát, xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư; thực hiện các nội dung kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cấp nước, thoát nước nhằm góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước chi tiết trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 171/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh về ứng phó biến đổi khí hậu; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo các nguy cơ về môi trường; chủ động các biện pháp phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động của UBND tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai xây dựng Kế hoạch hành động và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm


Trung tâm CNTT Tài nguyên & Môi trường


Các tin đã đưa ngày: