Pháp chế ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc với công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

11/04/2013

Trước đây, ở các địa phương nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, khi chưa có tổ chức pháp chế chuyên trách, tình trạng nhiều văn bản pháp luật ban hành ra không thực hiện được, chồng chéo, hay gặp phải sự phản đối của dư luận, một nguyên nhân không nhỏ được chỉ ra đó là do trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng trong nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm công tác pháp chế của các sở, ban, ngành, đơn vị còn nhiều hạn chế.
Trước thực trạng nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 về việc thành lập Phòng Pháp chế tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Ngày 21/5/2012, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 89/QĐ-STNMT về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở. Đồng thời, Sở đã điều động 01 đồng chí Phó Chánh thanh tra sang làm Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng và tiếp nhận 01 chuyên viên Sở Tư pháp nhận công tác tại Phòng Pháp chế. Cả hai cán bộ đều có trình độ Cử nhân Luật trở lên, trong đó có 01 đồng chí có trình độ Thạc sỹ Luật, có thâm niên công tác trong lĩnh vực pháp luật nên việc tiếp cận và tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong Ngành, lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao đạt kết quả cao, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của Sở giao.
Từ năm 2011 đến nay, Sở đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên thuộc lĩnh vực Ngành quản lý. Các văn bản được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và thể thức theo quy định, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch. Trong đó, HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định và 01 Chỉ thị. Các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành gồm: Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về việc hỗ trợ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; số 54/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015. UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012; số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 về việc ban hành quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; số 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 về việc ban hành Quy định hỗ trợ đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có đất nông nghiệp bị thu hồi từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2015; số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015; số 36/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; số 43/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong công  tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; số 44/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 Ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thay thế Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 và Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/5/2012 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình thực tiễn áp dụng, đa số các văn bản do Sở tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành không còn tình trạng quy định chung chung, mang tính nguyên tắc khó thực hiện. Hầu hết, các văn bản đều phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công tác kiểm tra, rà soát và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đã dần đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Qua công tác kiểm tra, rà soát, nhìn chung các văn bản Sở tham mưu đều bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật. Thông qua công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã kịp thời kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 02 văn bản để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu ở trên, công tác tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ngành quản lý vẫn còn một số hạn chế như: một số văn bản tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xây dựng ban hành các chính sách pháp luật mới chỉ dừng lại ở cơ sở lý luận, tính pháp lý mà nghiên cứu chưa sát và phù hợp thực tiễn cuộc sống tại địa phương nên có lúc, có việc hiệu quả đạt chưa cao. Có nhiều nguyên nhân, liên quan đến nhiều công đoạn khi thực hiện việc xây dựng văn bản pháp quy; tuy nhiên nguyên nhân chính là do lĩnh vực Ngành quản lý rộng, với 6 lĩnh vực như: đất đai, nước, môi trường, địa chất khoáng sản, đo đạc và bản đồ và khí tượng thủy văn, trong đó có những lĩnh vực rất nhạy cảm và tiềm ẩn những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: đất đai, môi trường, khoáng sản. Song, lực lượng làm công tác pháp chế còn quá mỏng, chế độ đãi ngộ cho cán bộ pháp chế hiện cũng chưa thỏa đáng nên khó khuyến khích họ phát huy khả năng, toàn tâm, toàn ý với công việc và thu hút được những người có năng lực, trình độ chuyên môn cao về công tác tại Phòng.
Để các tổ chức pháp chế thực sự là công cụ sắc bén, hữu hiệu, là cơ quan tham mưu về chính sách, pháp luật, giúp lãnh đạo theo dõi việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực Ngành quản lý, đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có hướng dẫn về tổ chức biên chế đối với tổ chức pháp chế, nghiệp vụ công tác pháp chế và chế độ ưu đãi với người làm công tác pháp chế; đề nghị UBND tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung biên chế chuyên trách làm công tác pháp chế để có đủ điều kiện thành lập Phòng Pháp chế theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có thành lập phòng pháp chế quan tâm, có cơ chế khuyến khích, động viên và đầu tư thỏa đáng cho đội ngũ làm công tác pháp chế nhằm góp phần quan trọng tạo nguồn lực làm tốt công tác văn bản, hạn chế những bất cập trong quá trình áp dụng, triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật.


Thanh Nga Phòng Pháp chế - Sở TN&MT Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: