Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000

01/02/2018

Ngày 7/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 54/2017/TT- BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công việc điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ là 1:200.000 trên đất liền và các đảo của Việt Nam.

Định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 (sau đây gọi tắt là Định mức KT-KT) được áp dụng đối với các hạng mục công việc sau: a) Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công; b) Khảo sát thực địa; c) Văn phòng thực địa; d)Văn phòng sau thực địa và văn phòng hàng năm.

Định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 trên đất liền và các đảo của Việt Nam được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000.

Nội dung thông tư gồm 2 phần. Phần I: Quy định chung; Phần II: Định mức kinh tế - kỹ thuật (Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công; khảo sát thực địa; văn phòng thực địa; Văn phòng sau thực địa và Văn phòng hàng năm).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2018.


http://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: