Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

26/06/2017

Ngày 06/6/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 10/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

Theo đó, quy trình thành lập gồm các bước:

- Công tác chuẩn bị;

- Biên tập khoa học;

- Thành lập bình đồ ảnh viễn thám;

- Thành lập bản đồ nền;

- Đo phổ/Lấy mẫu phổ;

- Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám;

- Điều tra bổ sung ngoại nghiệp;

- Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất;

- Tích hợp, phân tích, xử lý tổng hợp dữ liệu;

- Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề;

- Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chuyên đề;

- Kiểm tra, nghiệm thu;

- Giao nộp sản phẩm;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2017.


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường (khái lược


Các tin đã đưa ngày: