Quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

23/06/2017

Ngày 06/6/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám.

Thông tư này quy định nội dung và trình tự các bước thực hiện đo khống chế ảnh viễn thám, đồng thời là cơ sở pháp lý để quản lý, thẩm định và phê duyệt các dự án, luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật có sử dụng đo khống chế ảnh viễn thám.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến đo khống chế ảnh viễn thám trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, việc thực hiện đo khống chế ảnh viễn thám được thực hiện theo trình tự 8 bước sau:

- Công tác chuẩn bị;

- Chọn điểm khống chế ảnh viễn thám ở nội nghiệp;

- Thiết kế sơ đồ đo nối điểm khống chế ảnh viễn thám;

- Xác định điểm khống chế, điểm kiểm tra ở ngoại nghiệp;

- Đo và xử lý số liệu đo điểm khống chế ảnh viễn thám sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc máy kinh vĩ điện tử;

- Tu chỉnh điểm khống chế ảnh viễn thám;

- Kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo điểm khống chế ảnh viễn thám;

- Giao nộp kết quả đo điểm khống chế ảnh viễn thám.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/7/2017.


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường(Khái lược)


Các tin đã đưa ngày: