Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

09/12/2016

Ngày 28/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. Theo đó, siêu dữ liệu viễn thám quốc gia được công bố định kỳ hằng năm theo hình thức văn bản và công bố thường xuyên theo hình thức dữ liệu điện tử.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám quốc gia tập hợp từ các nguồn: a- Các trạm thu ảnh viễn thám do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; b- Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc Bộ.

Các trạm thu ảnh viễn thám do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý có trách nhiệm giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia đã thu nhận định kỳ hằng tháng về Bộ qua Cục Viễn thám quốc gia.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc Bộ có trách nhiệm giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia được mua nhận từ nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc thông qua trao đổi, hợp tác và nhận viện trợ từ nước ngoài do đơn vị mình lưu trữ về Bộ qua Cục Viễn thám quốc gia chậm nhất 3 tháng kể từ ngày nhận được dữ liệu.

Cục Viễn thám quốc gia giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia như sau: Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của nội dung thông tin siêu dữ liệu viễn thám; cập nhật, xử lý và biên tập thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

Cục Viễn thám quốc gia công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Cục. Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ cổng thông tin điện tử thì cần thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Nội dung công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên bao gồm các thông tin sau: Thông tin về các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám giao nộp; tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám có độ phủ mây dưới 10% giao nộp; khu vực có ảnh viễn thám; sơ đồ bảng chắp và các nhóm thông tin về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/01/2017.


Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Các tin đã đưa ngày: