Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

23/08/2016

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định trong Điều 11 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Theo đó, tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

Một là, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.

Hai là, có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu gồm: 01 kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba 03 năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một 01 năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác; 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.

Ba là, có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện 01 sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

 


http://chinhphu.vn/


Các tin đã đưa ngày: