Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 4 năm 2020 (11/11/2020)

Nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường đợt 4/2020 được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 và tiến hành quan trắc chất lượng 03 môi trường: Môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, môi trường không khí xung quanh.

Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 2 năm 2020 (03/08/2020)

Nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường đợt 2 được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 và tiến hành quan trắc chất lượng 04 môi trường: Môi trường nước mặt, môi trường không khí xung quanh, môi trường trầm tích, môi trường đất.

Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 3 năm 2020 (03/08/2020)

Nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường đợt 3/2020 được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 và tiến hành quan trắc chất lượng 03 môi trường: Môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, môi trường không khí xung quanh.
Các tin đã đưa ngày: