Tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

17:08 29/03/2021

Ngày 28/3, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, hội nghị nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt các nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Dành trọn thời gian buổi sáng để quán triệt 2 nội dung: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chủ đề chiến lược đã được Đảng, Nhà nước ta xác định trong giai đoạn 2021 - 2030 là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại; huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo đó, để đạt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 6,5 - 7%/năm, đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD và đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD, 3 đột phá chiến lược được xác định là: Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ 10 nhóm phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030; cập nhật, phân tích tình hình trong nước, khu vực và thế giới đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta thời gian qua, đặc biệt là những tác động từ dịch bệnh Covid-19, quan hệ kinh tế thương mại của các nước lớn trên thế giới. Từ đó, chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2026 để hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều, hội nghị nghe quán triệt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia và chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm đem lại hiệu quả thiết thực để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan sớm xây dựng Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở chương trình hành động của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần sớm rà soát, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của cấp mình. Đối với cấp cơ sở, đồng chí Bí thư cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thực chất, hiệu quả; việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bích Phượng