Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 0h00, ngày 18/11/2021)

00:00 20/11/2021

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến quy mô cấp xã như sau:

STT

Địa phương

Phân loại cấp độ

1

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp 2

2

Quy mô cấp huyện, thành phố

 

 

08 đơn vị (Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Yên Lạc)

Cấp 1

01 đơn vị

(Vĩnh Tường)

Cấp 2

3

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn

 

 

123 xã, phường, thị trấn

Cấp 1

11 xã, phường, thị trấn

Cấp 2

02 xã, phường, thị trấn

Cấp 3