Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00, ngày 02/11/2021)

00:00 03/11/2021

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ngày 2/11/2021, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Thông báo số 246/TB-SYT về việc Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00, ngày 02/11/2021)

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến quy mô cấp xã như sau:

STT

Địa phương

Phân loại cấp độ

1

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp 2

2

Quy mô cấp huyện, thành phố

 

 

03 đơn vị

(Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Đảo)

Cấp 1

06 đơn vị (Vĩnh Yên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc)

Cấp 2

3

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn

 

 

61 xã, phường, thị trấn

Cấp 1

75 xã, phường, thị trấn

Cấp 2