Thực hiện việc theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước

13/11/2020

Thực hiện Điều 200 của Luật Đất đai 2013, hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước trên cơ sở kết quả thực hiện của các Bộ, Ngành ở Trung ương, báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương và kết quả giám sát của Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ý kiến cử tri, phản ánh của đường dây nóng về Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018  về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong đó yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các thông tư: (1) Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Theo đó, cứ 05 năm thì thực hiện kiểm kê đất đai và hàng năm thực hiện thống kê đất đai, qua đó hàng năm đều nắm được hiện trạng sử dụng đất của từng loại đất, đối tượng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai, kết quả hàng năm đều báo cáo Chính phủ; (2) Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, lĩnh vực quản lý đất đai yêu cầu báo cáo hiện trạng sử dụng đất, công tác lập phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể đối với cấp tỉnh, cấp huyện; công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả thu tài chính về đất đai; kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kết quả thực hiện quyền của người sử dụng đất; kết quả khảo sát, lập bản đồ địa chính, đánh giá tiềm năng đất đai; kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Hệ thống thông tin đất đai, được thiết lập từ Trung ương tới địa phương, thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án vi phạm pháp luật về đất đai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương. Bộ đã thiết lập hệ thống tiếp nhận đánh giá, giải đáp chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường trong đó có lĩnh vực đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và thiết lập đường dây nóng tại Bộ,chỉ đạo các địa phương lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản hồi, đánh giá của người dân, doanh nghiệp về công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Hàng năm, thông qua báo cáo kết quả thực hiện của các Bộ, Ngành ở Trung ương và của các địa phương về tình hình thực hiện việc quản lý và sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất để báo cáo Chính phủ.


Cổng TTĐT


Các tin đã đưa ngày: