Thông báo Về việc phân công trực công vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

29/09/2021

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới; Văn bản 6380/UBND-NN1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; Thông báo số 209/TB-UBND ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bện Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường phân công trực công vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong tháng 10/2021, cụ thể như sau:

I. TRỰC CÁC NGÀY LÀM VIỆC TRONG TUẦN

1. Lãnh đạo Sở

- Ông Nguyễn Kim Tuấn - Giám đốc Sở. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại số: 0987 817 396;

- Ông Hoàng Văn Đăng - Phó giám đốc Sở. Điện thoại số:  0913019860.

2. Lãnh đạo các phòng thuộc Sở

     - Ông Trần Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng. Điện thoại số: 0904271118;

     - Ông Nguyễn Xuân Giang - Chánh Thanh Tra. Điện thoại số: 0912143311;

     - Ông Nguyễn Bá Hiến - Trưởng Phòng Quản lý môi trường. Điện thoại số: 03437097777.

     3. Văn phòng Sở

- Văn thư: Bà Nguyễn Thị Vân - Nhân viên. Điện thoại số: 0989588787; bà Nguyễn Thị Hương Nho - Nhân viên. Điện thoại số: 0985414132.

II. TRỰC CÁC NGÀY NGHỈ

Stt

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lái xe/Văn thư

 

 

 

1

 

Thứ 7, ngày

02/10/2021

Nguyễn Kim Tuấn

Giám đốc Sở

0987817396

 

- Phạm Văn Thảo

- Nguyễn Thị Vân

 

Trần Mạnh Hùng

Chánh

Văn phòng

0904271118

Nguyễn Xuân Giang

Chánh

Thanh tra

0912143311

 

 

2

 

Chủ nhật, ngày 03/10/2021

Hoàng Văn Đăng

P.Giám đốc Sở

0913019860

- Nguyễn Thái Thu

- Nguyễn Thị Hương Nho

Nguyễn Mạnh Tường

Phó Chánh Văn phòng

0912549917

Nguyễn Duy Tiên

Phó Chánh Thanh tra

0916010800

 

 

3

 

Thứ 7, ngày

09/10/2021

Nguyễn Kim Tuấn

Giám đốc Sở

0987817396

 

- Phạm Văn Thảo

- Đỗ Thị Hồng Hạnh

Trần Mạnh Hùng

Chánh Văn phòng

0904271118

Nguyễn Bá Hiến

Trưởng phòng  QLMT

0343709777

 

 

4

 

Chủ nhật, ngày

10/10/2021

Hoàng Văn Đăng

Phó Giám đốc Sở

0913019860

 

- Nguyễn Thái Thu

- Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị P. Loan

Phó Chánh Văn phòng

0989364068

Phạm Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng QLMT

0983297084

 

 

 

5

 

Thứ 7 ngày,

16/10/2021

Nguyễn Kim Tuấn

Giám đốc Sở

0987817396

 

- Phạm Văn Thảo

- Nguyễn Thị Hương Nho

Trần Mạnh Hùng

Chánh

Văn phòng

0904271118

Nguyễn Xuân Giang

Chánh

Thanh tra

0912143311

 

 

6

 

Chủ nhật, ngày 17/10/2021

Hoàng Văn Đăng

Phó Giám đốc Sở

0913019860

 

 

- Nguyễn Thái Thu

- Đỗ Thị Hồng Hạnh

Trần Mạnh Hùng

Chánh Văn phòng

0904271118

Trần Văn Phong

Phó Chánh

Than h tra

0982270171

 

 

7

 

Thứ 7, ngày

23/10/2021

Nguyễn Kim Tuấn

   Giám đốc Sở

0987817396

 

- Phạm Văn Thảo

- Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn phòng

0988595177

Hà Việt Duy

Phó Trưởng phòng QLMT

0973905666

 

 

8

 

Chủ nhật, ngày 24/10/2021

Hoàng Văn Đăng

Phó Giám đốc Sở

0913019860

 

 

- Nguyễn Thái Thu

- Nguyễn Thị Vân

 

Nguyễn Mạnh Tường

Phó Chánh

Văn phòng

0912549917

Trần Văn Phong

Phó Chánh

Thanh tra

0982270171

 

9

 

Thứ 7, ngày

30/10/2021

Nguyễn Kim Tuấn

Giám đốc Sở

0987817396

 

 

- Phạm Văn Thảo  - Nguyễn Thị  Hương Nho

 

Trần Mạnh Hùng

Chánh

Văn phòng

0904271118

Nguyễn Bá Hiến

Trưởng phòng QLMT

0343709777

 

 

10

 

Chủ nhật,  ngày  31/10/2021

 

Hoàng Văn Đăng

 

Phó Giám đốc Sở

 

0913019860

 

- Nguyễn Thái Thu

- Nguyễn Thị Vân

 

Nguyễn Xuân Giang

Chánh Thanh tra

0904271118

Ngyễn Mạnh Tường

Phó Chánh

Văn phòng

0912143311

III. NHIỆM VỤ TRONG CA TRỰC                                                       

 Tiếp nhận và xử lý thông tin, khi phát sinh nhiệm vụ đột xuất trong ca trực kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để có phương án giải quyết.

 


Sở TN&MT Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: