Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

27/01/2021

Ngày 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT và 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước tham dự Đại hội.

Dự đại hội lần này, Đoàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 21 đại biểu, do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị thúy Lan và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc dự Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc đại hội

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong những năm tới.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc 5 châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
trình bày Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch  nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Nhấn mạnh đến chủ đề và nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Dự thảo các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện  cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng điểm lại những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chỉ ra những bài học kinh nghiệm và nhấn mạnh, những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII.

Về phương hướng, nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát tình hình quốc tế và trong nước tác động đến sự phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh đến các quan điểm chỉ đạo trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát  triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là  nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn đến các giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên. Đồng chí đề nghị: Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương-Sáng tạo - Phát triển, đại hội thảo luận kỹ lưỡng để đạt được sự thống nhất cao và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp đó, Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải, thành viên Đoàn Thư ký thông báo điện mừng của các nước, các tổ chức quốc tế gửi đến Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội.


Như Phong

vinhphuc.gov.vn


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: