KẾ HOẠCH THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VĨNH PHÚC

30/07/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch 16/KH-STNMT ngày 29/7/2020 về Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Kế hoạch nhằm chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới, có trình độ năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp các yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

I. CHỨC DANH THI TUYỂN
Thi tuyển 01 Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai.
 
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi
a) Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch tại chỗ của chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai đang công tác tại phòng Quản lý đất đai hiện nay (chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ trước đây được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016) đang công tác tại  các phòng, đơn vị  thuộc Sở.
b) Công chức thuộc các phòng chuyên môn khác của Sở Tài nguyên và Môi trường; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai và được quy hoạch của chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016.
2. Đối tượng được đề cử tham gia dự thi
a) Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai hiện nay (chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ trước đây được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016) hoặc chức danh tương đương nhưng đáp ứng quy định (bao gồm cả trường hợp không công tác tại phòng Quản lý đất đai) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề cử và được Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý bằng văn bản.
b) Đối tượng được đề cử tham gia dự thi phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).
3. Đối tượng bắt buộc đăng ký dự thi
Công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai hiện nay (chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ trước đây được phê duyệt tai QĐ 236/QĐ-STNMT ngày 17/5/2016) đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.
Đối tượng quy định tại Điểm này được quyền không đăng ký tham gia dự thi trong các trường hợp sau:
- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.
- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
 
III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.
- Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
b) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của các bộ, ngành trung ương, Quy định số 05-QĐi/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Sở về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển:
 - Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.
- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua lớp bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.
- Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển đề cử.
- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.
- Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền.
- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức;  Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chứcvà các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
c) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
d) Gia đình (vợ hoặc chồng, con) chấp hành đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
Công chức tham gia thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai phải tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý đất đai, Địa chính, Trắc địa, đo đạc bản đồ.
 
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: sotnmt.vinhphuc.gov.vn).
2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 do Bộ Nội vụ ban hành, được cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi trong đó có ghi nhận xét đánh giá;
3. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của tập thể đơn vị, lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức, viên chức và xác nhận của lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền);
4. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;
5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;
6. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;
7. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
8. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉtheo yêu cầu của chức danh thi tuyển;
9. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);
10. Văn bản đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp người tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi không công tác tại phòng Quản lý đất đai.
Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.
 
V. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI
1. Đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 30/7/2020 đến hết ngày 26/8/2020.
2.Thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đăng ký dự thi: Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 31/8/2020.
3. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi, phạm vi của bài thi viết, chủ đề và các yêu cầu của Đề án: Từ ngày 01/9/2020.
4. Thu, nộp Đề án: Chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 15/9/2020.
5. Tổ chức thi, chấm bài thi viết: Từ ngày 18/9/2020 - 20/9/2020. Công bố điểm thi: Ngày 21/9/2020
6. Thời gian nhận đơn phúc khảo (nếu có): Từ ngày 21/9/2020 - 23/9/2020 Chấm phúc khảo công bố điểm chấm phúc khảo: Ngày 24/9/2020
7. Thời gian thi trình bày Đề án: Từ ngày 25/9/2020 - 27/9/2020
8. Từ ngày 28/9/2020 - 02/10/2020: Thực hiện các thủ tục liên quan để bổ nhiệm người trúng tuyển theo quy định; Báo cáo kết quả thi về Sở Nội vụ.
 
VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Thi viết
2. Thi trình bày Đề án

Chi tiết Kế hoạch số 16/KH-STNMT  và mẫu đơn đăng ký dự thi xem tại file đính kèm./.


Sở TN&MT Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: