Hồ sơ đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của Công ty cổ phần Hồng Hạc, Đại Lải

27/06/2018

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Sở Tài nguyên và Môi tường đăng tải việc chủ đầu tư đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, Công ty cổ phần Hồng Hạc, Đại Lải giải chấp 11 căn hộ nghỉ dưỡng (có đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót kèm theo).

Chi tiết tại link sau: /uploads/news/2018_06/ho-so_1.pdf


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin đã đưa ngày: