Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng

25/09/2020

ăm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp ủy, UBKT các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong kiểm tra, giám sát, tập trung vào những nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm như: Công tác cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đất đai; việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng... Đồng thời, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, gắn với tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, UBKT Tỉnh ủy kịp thời tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chương trình số 85 về kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; chỉ đạo, định hướng  UBKT cấp dưới trong việc tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cùng cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát trong năm 2020 tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35; công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy cấp dưới; quản lý và sử dụng đất đai; quản lý tôn giáo…

Ngay trong quý I/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức đại hội đối với 13/13 huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; thành lập 11 đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản về công tác tổ chức đại hội, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp tại một số địa phương, đơn vị, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài và khiếu kiện đông người trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp.

UBKT các cấp tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên có vi phạm trong việc thực hiện Quy chế bầu cử. Chủ động thành lập các tổ giúp việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội, trong đó, tập trung tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thẩm tra tư cách đại biểu; nắm chắc và nắm sát tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và những nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức đại hội. Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp nảy sinh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước đại hội, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự của cấp ủy khóa mới.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong thời gian qua.

 

Hoàng Nga

vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: