Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (lần 1)

20/05/2021

Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 19/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (lần 1).

Phê duyệt Điều chỉnh bổ sung các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc 


Sở TN&MT Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: