Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

22/02/2021

Ngày 28/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-STNMT về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT kèm theo danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị là đối tượng thanh tra.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.


Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: