Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (22/02/2021)

Ngày 28/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-STNMT về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT kèm theo danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị là đối tượng thanh tra.

Xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường (02/08/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về BVMT.

Dấu ấn thanh kiểm tra đất đai (03/01/2017)

Sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, năm 2016, Tổng cục Quản lý Đất đai xác định là năm tăng cường hoạt động thanh kiểm tra nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh (14/10/2015)

Đất đai, tài nguyên khoáng sản vừa là tư liệu sản xuất, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên với sự gia tăng dân số và công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng thì đây là lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên diễn ra tranh chấp và vi phạm pháp luật về đất đai tại nhiều địa phương, đơn vị và các hộ gia đình. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tại một số thời điểm, một số nơi vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Pháp chế ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc với công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (11/04/2013)

Pháp chế là công cụ sắc bén, hữu hiệu trong điều hành, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng và của mỗi quốc gia nói chung. Đối với mỗi sở, ngành cấp tỉnh, Phòng Pháp chế là phòng chuyên môn tham mưu về chính sách, pháp luật giúp Giám đốc Sở theo dõi việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh.

Bảo vệ các nguồn tài nguyên (22/11/2010)

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và tiến hành giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước.

Tăng cường thanh tra công tác bảo vệ môi trường (12/11/2010)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, trong năm 2010, Bộ đã thành lập 6 đoàn thanh tra công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với 260 cơ sở sản xuất, khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn 46 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Công tác Tiếp dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (25/10/2010)

Thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo, Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 7/8/1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo, để nắm bắt tình hình diễn biến trong lĩnh vực tài nguyên môi trường xảy ra ở địa phương, kịp thời giải quyết và xử lý những yêu cầu bức xúc của nhân dân. Những năm qua, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường luôn làm tốt công tác tiếp dân, góp phần ổn định giữ vững trật tự an ninh, chính trị trong toàn tỉnh.

Kết quả công tác thanh tra Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2010 (25/10/2010)

Công tác Thanh tra Tài nguyên và Môi trường là lĩnh vực rộng, nhạy cảm và nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mấy năm gần đây Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã và đang có những bước tiến vượt bậc thực hiện yêu cầu quản lý Nhà nước về tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu phục vụ tình hình chính trị, xã hội tại địa phương.
Các tin đã đưa ngày: