QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

05/07/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 
 
 

 


               Số:   385       /QĐ- STNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Vĩnh Phúc, ngày  5   tháng   7   năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

 

 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VĨNH PHÚC

 

        Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

        Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về việc phê duyệt  dự toán, cấp kinh phí đo đạc ranh giới, cắm mốc giới bảo vệ hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi kinh phí đầu năm 2019 của Sở Nội vụ, cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp kinh phí hỗ trợ công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017; Quyết định số 1475/QĐ-UBND  ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh phúc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 3/5/2019 về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi NSNN năm 2019;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu giao bổ sung, điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (theo biểu đính kèm).

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trương và thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Sở có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở TChính(b/c);

- Ban Giám đốc Sở (chi/đ);

- Như Điều 3 (t/h);

 -Lưu: VT,KT.

      

                                 GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

    Phan Tuệ Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: