Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc (30/11/2017)

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát triển Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, theo Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh. (30/11/2017)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát triển Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, theo Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh.

Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 (30/11/2017)

Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020
Các tin đã đưa ngày: