KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”

13/09/2013

Căn cứ Kế hoạch số 4341/KH-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”, ngày 11 tháng 9 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 22 /KH-STNMT tổ chức cuộc thi của Ngành cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, góp phần hạn chế những hành vi vi phạm do không hiểu biết pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ra.
2. Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành tham gia.
II. Đối tượng, hình thức, nội dung thi
1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị thuộc Sở.
          2. Hình thức: Thi viết
          3. Nội dung thi: Luật Xử lý vi phạm hành chính
          III. Thời gian tổ chức cuộc thi
1. Từ ngày 11/9/2013 đến ngày 22/9/2013
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch cuộc thi đến các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở.
- Đăng tải thông tin về cuộc thi trên Website của Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính” và phát động cuộc thi tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc đơn vị mình.
(gửi kèm theo Kế hoạch này Câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính” và Đề cương gợiý trả lời câu hỏi).
2. Từ ngày 23/9/2013 đến ngày 25/9/2013
- Các đơn vị gửi bài dự thi về Phòng Pháp chế trước ngày 24/9/2013.
- Phòng Pháp chế gửi bài dự thi của Ngành về Ban chỉ đạo cấp Tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/9/2013.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Các đơn vị thuộc Sở tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả và nộp bài về Phòng Pháp chế theo tiến độ của Kế hoạch này.
          2. Giao Phòng Pháp chế là đầu mối đôn đốc, kiểm tra, thu và nộp bài đảm bảo đúng Kế hoạch.
          3. Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải, đưa tin, tuyên truyền nội dung, tiến độ triển khai cuộc thi./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Kiều Văn Hùng
 
 
 


Các tin đã đưa ngày: