9 tồn tại của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

29/05/2013

Sau 8 năm triển khai thi hành Luật Nhà ở, 7 năm thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đã tổng kết và chỉ ra 9 tồn tại của hai Luật này.

9 tồn tại của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản
Theo Bộ Xây dựng, dù nhiều nội dung của hai đạo luật này đã đi vào cuộc sống, nhưng đến nay các quy định về phát triển kinh doanh nhà ở và bất động sản (BĐS) còn chưa hoàn chỉnh và chưa phù hợp với thực tế; Hệ thống pháp luật về nhà ở và kinh doanh BĐS còn chưa đồng bộ với pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch và tài chính; Thị trường BĐS phát triển không đồng đều và thiếu ổn định, giá BĐS tăng cao gây ảnh hưởng không tốt đến việc tạo lập chỗ ở của người dân; Tình trạng mất cân đối về tỷ trọng các loại hành hóa BĐS, khoảng cách về điều kiện ở của người dân ngày càng chênh lệch cao; Mô hình tổ chức phát triển kinh doanh BĐS chưa đáp ứng được yêu cầu; Hệ thống tài chính về BĐS thiếu đồng bộ; Các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, thiếu thông tin phục vụ thị trường; Bộ máy tổ chức quản lý nhà nước và điều hành thị trường chưa tốt; Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS chưa được thực hiện thường xuyên và triệt để…
Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Xây dựng cũng đưa ra hàng loạt đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.
Với Luật Nhà ở, Bộ đề xuất 7 nội dung sửa đổi (về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, tài chính cho phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở, các giao dịch về nhà ở, nhà ở tại Việt Nam của người việt Nam định cư ở nước ngoài, hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở). Trong đó, về vấn đề sở hữu nhà ở, để không chồng chéo với Luật Đất đai, Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến sẽ bỏ các qui định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thay vào đó sẽ bổ sung các qui định có liên quan đến việc công nhận quyền sở hữu nhà ở, qui định về quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ, quyền sở hữu nhà chung cư…
Với Luật kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng cũng dự kiến sửa đổi bổ sung 6 nội dung: Phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Về phát triển BĐS; Về giao dịch BĐS, kinh doanh dịch vụ BĐS; Việc xác định quyền sở hữu BĐS trong các dự án BĐS có mục đích hỗn hợp và đa sở hữu; Vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh BĐS…

http://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: