ĐẨY MẠNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

24/04/2013

Ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

Trước tình trạng ở một số địa phương, việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu vẫn còn chậm, số lượng hồ sơ tồn đọng còn nhiều; lượng Giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người được cấp còn khá lớn…, Chỉ thị đã tập trung vào một số nội dung cần thực hiện nhằm đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các UBND cấp tỉnh phải hoàn thành trước tháng 05/2013 việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho từng UBND huyện, xã và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp; điều chỉnh, bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương trong năm 2013 cho từng huyện, xã để thực hiện cấp Giấy chứng nhận với chỉ tiêu đã giao; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận…; ban hành quy định giải quyết các vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng có tính phức tạp, phổ biến ở địa phương, nhất là tại các dự án phát triển nhà ở…
Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước 06/2013, phải hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với những tỉnh khó khăn cần hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương…

LuậtViệtnam


Các tin đã đưa ngày: