Vĩnh Phúc: Công tác quy hoạch đi trước một bước (22/08/2005)

Việc xây dựng hệ thống quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 đang được các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ. Vĩnh Phúc đã hoàn thành dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; hoàn thiện quy hoạch bổ sung một số khu công nghiệp của tỉnh vào danh mục phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020. Ngoài ra, tỉnh ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn Nhật Bản triển khai Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, với quy mô 328,6 km2, kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2009.
Đề xuất về thuế bất động sản nhằm hạn chế đầu cơ

Đề xuất về thuế bất động sản nhằm hạn chế đầu cơ (02/01/2003)

Tại Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản.
Các tin đã đưa ngày: