Đẩy mạnh tuyên truyền quản lý và sử dụng tài nguyên nước thông minh

08/04/2020

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch tuyên truyền năm 2020 của lĩnh vực tài nguyên nước trong bối cảnh an ninh nguồn nước đang là thách thức lớn đối với Việt Nam.

Trong năm 2020, tuyên truyền về chính sách pháp luật về tài nguyên nước (TNN) vẫn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Cục. Cụ thể, các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành như: Luật tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TNN; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác TNN; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTN và khoáng sản; Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ liên quan khác.
  
Cùng với đó, Cục tiếp tục phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về thực thi pháp luật tài nguyên nước; công tác xây dựng Quy hoạch TNN quốc gia và các lưu vực sông, nguồn nước liên tỉnh. Tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; các giải pháp tổng thể để tăng cường khả năng trữ nước thông qua các giải pháp phi công trình.
Về giải pháp thực hiện, kế hoạch nêu rõ, các đơn vị nâng cao nhận thức, xác định nhiệm vụ tuyên truyền, báo chí, truyền thông là công cụ góp phần tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TNN; Tăng cường, đổi mới và đa dạng các hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí, truyền thông; chú trọng việc ứng dụng công nghệ để tổ chức sự kiện, tọa đàm, hội thảo qua môi trường mạng; kiện toàn tổ chức bộ máy và các công cụ đảm bảo cung cấp thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; Tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền kịp thời, thường xuyên các nhiệm vụ về TNN.


L.Nhi

Theo monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: