Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh

19/12/2018

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Bao gồm các nội dung sau:

1. Đơn giá;

2. Phụ lục đơn giá chi tiết phần đo đạc lập bản đồ địa chính;

3. Phụ lục đơn giá chi tiết phần đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quét hồ sơ đăng ký đất đai.

Đơn giá này đã bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính.

(Đơn giá và phụ lục đơn giá chi tiết kèm theo Quyết định này)

Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các công việc về đo đạc địa chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ liên quan tới công tác đo đạc bản đồ ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để tính đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định 3329/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính; Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 789/QĐ-CT ngày 04/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính hằng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin đã đưa ngày: