Thực trạng và giải pháp trong công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/09/2018

Ngay từ khi tái lập tỉnh, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc đã rất chú trọng đầu tư kinh phí, nguồn lực thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, đến nay cơ bản đã thực hiện xong lập bản đồ địa chính trên toàn tỉnh, phần nào đáp ứng được với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh về hạ tầng giao thông, thủy lợi, hình thành mới các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người sử dụng đất, đã tạo ra trở ngại lớn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng bản đồ địa chính có hiệu quả, đòi hỏi phải nắm bắt được những thay đổi, thu thập, cập nhật những thông tin về tình hình sử dụng đất, đăng ký đất đai, các thay đổi về pháp lý của thửa đất; những nội dung thay đổi phải được cập nhật, chỉnh lý vào hệ thống bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính.

Với mục tiêu tất cả các biến động về đất đai đều phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định và phải được đăng ký để cập nhật, chỉnh lý vào bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính làm cơ sở đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, của nhà đầu tư; đồng thời giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách phát triển, thu hút đầu tư…, đòi hỏi công tác cập nhật, chỉnh lý các biến động đất đai là một trong những nhiệm vụ hết sức cần thiết, thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý các biến động về đất đai theo luật định. Từ khi được thành lập theo Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 đến nay, công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính đã được thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế:

1. Tồn tại, hạn chế công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính

1.1. Công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính tại Văn phòng đăng ký đất đai còn nhiều hạn chế:

- Không đồng bộ trong hệ thống, chưa có sự đồng bộ dữ liệu giữa các cấp theo quy định;

- Không được thực hiện thường xuyên, liên tục, có địa phương gần như không thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính;

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn nhiều hạn chế; trang thiết bị thiếu và không đồng bộ; thực hiện cập nhật, chỉnh lý chưa tuân thủ theo đúng quy trình, quy định.

1.2. Bản vẽ thu hồi và giao đất, sơ đồ thửa đất lưu trữ, bản đồ QH chi tiết được duyệt không đủ cơ sở thực hiện cập nhật, chỉnh lý do không có tọa độ hoặc hệ tọa độ giả định; tồn tại nhiều sai số về kính thước cạnh, diện tích thu hồi, giao đất… Nguồn tài liệu sử dụng (bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính) dùng để cập nhật, chỉnh lý chưa thống nhất trong toàn hệ thống (do thực hiện ở giai đoạn trước).

1.3. Trong quá trình giới thiệu địa điểm phê duyệt đầu tư, các đơn vị tư vấn thực hiện lập mảnh trích đo thu hồi, giao đất không sử dụng bản đồ địa chính đã được đo vẽ, hoặc sử dụng nguồn tài liệu không do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, dẫn đến sai khác tọa độ chỉ giới được giao đất, sai lệch về vị trí so với bản đồ được dùng để cập nhật, chỉnh lý và xảy ra chồng chéo về ranh giới được giao đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.4. Chỉ giới giao đất cho các cơ quan, đơn vị và chỉ giới xây dựng (Bản vẽ hoàn công) có sự sai khác về ranh giới, dẫn đến tình trạng thực địa không chồng lấn nhưng chồng chéo về hồ sơ pháp lý được lập, lưu trữ.

1.5. Thông tin về quy hoạch, chỉ giới giao đất… chưa được quan tâm chia sẻ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị, dẫn đến thu hồi, giao đất có sự chồng chéo, sai lệch. Việc thông báo thông tin các biến động về đất đai giữa Văn phòng đăng ký đất đai với cấp xã không được thực hiện thường xuyên, mặc dù đã có quy trình, thủ tục thực hiện và trách nhiệm thực hiện cập nhật, chỉnh lý các cấp nhà nước quy định (Thông tư 24/2014/TT-BNTMT ngày 19/5/2014).

1.6. Ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất chưa cao, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chưa chủ động thực hiện khai báo khi có biến động đất đai như: Chuyển nhượng trái quy định, không đúng trình tự, thủ tục; làm thay đổi hiện trạng (đào ao, hạ mặt bằng…); lấn chiếm đất đai…, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính. Các tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện thu hồi đất không thu hồi Giấy chứng nhận, hoặc không chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý theo quy định đối với các thửa đất bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần thửa đất.

1.7. Công tác thanh, kiểm tra của các cấp đối với việc sử dụng đất đai không thường xuyên nên việc các cơ quan, tổ chức, người sử dụng đất sử dụng đất đai sai mục đích, thay đổi hiện trạng sử dụng đất… vẫn diễn ra khá phổ biến, trong khi không thực hiện đăng ký biến động, dẫn đến tài liệu bản đồ không phản ánh theo thực tế.

2. Một số giải pháp thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính

2.1. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện rà soát lại các hồ sơ đang thực hiện lưu trữ; kiểm tra, đánh giá độ chính xác công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực này; đồng thời tuân thủ triệt để quy trình, thủ tục thực hiện cập nhật, chỉnh lý trong quản lý đất đai.

2.2. Thống nhất sử dụng chung một nền bản đồ địa chính trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý.

2.3. Tất cả sản phẩm đo đạc bản đồ trước khi thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu; trong trường hợp chưa được kiểm tra, nghiệm thu, Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành kiểm tra trước khi cập nhật, chỉnh lý trên bản đồ địa chính; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin trong hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

2.4. Tăng cường công tác thu thập, lưu trữ tài liệu làm cơ cở cho việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ đại chính; tiến hành kiểm tra, đo đạc lại các thửa đất có thay đổi về ranh giới sử dụng đất (khi người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai) trên cơ sở tôn trọng hiện trạng đang sử dụng đất; tăng cường nguồn ngân sách trong lĩnh vực đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cập nhật thông tin đất đai và thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm.

2.5. Chia sẻ thông tin hoặc cung cấp thông tin, bản đồ khi được yêu cầu (cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm tra, cơ quan lưu trữ, Văn phòng đăng ký đất đai và các đơn vị khác có liên quan); tăng cường ứng dụng tin học trong cập nhật, chỉnh lý các loại bản đồ, sổ sách; chia sẻ thông tin theo quy định; đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị trong hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

2.6. Đẩy nhanh công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã, huyện đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính; đây sẽ là giải pháp ưu việt để thực hiện cập nhật, chỉnh lý một cách thống nhất và toàn diện.

2.7. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đến người sử dụng đất nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng đất; khi có sự thay đổi thông tin về thửa đất kịp thời đăng ký biến động theo quy định, từ đó có cơ sở để cơ quan quản lý đất đai thực hiên cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính cần phải có sự chung tay thực hiện các các cơ quan, ban, ngành toàn tỉnh; trước hết Văn phòng đăng ký đất đai có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thống nhất cách thức phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, các phòng, đơn vị thuộc Sở cung cấp các loại tài liệu, bản đồ phục vụ thu hồi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, khoanh vùng khai thác khoáng sản, các loại tài liệu, bản đồ chuyên ngành khác…; yêu cầu các cơ quan, đơn vị  thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trích đo địa chính thửa đất và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan bàn giao các loại tài liệu, bản đồ khi thực hiện các công trình, dự án nêu trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy phạm hiện hành để đáp ứng công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính;

3.2. Trình UBND tỉnh, hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (theo ủy quyền của UBND tỉnh) thực hiện công nhận lại và ký hợp đồng (nếu có) đối với các trường hợp thay đổi ranh giới sử dụng do sai số đo đạc, hoặc trong các trường hợp chồng chéo về ranh giới nhưng đã thống nhất các bên liên quan nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện;

3.3. Đầu tư kinh phí thực hiện đo đạc lại đối với các trường hợp thay đổi về ranh giới sử dụng đất được phát hiện khi người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, hoặc do cơ quan, tổ chức thông báo.

 


Chu Thu Huyền – Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: