Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính

01/02/2018

Ngày 08/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp , bao gồm định mức lao động công nghệ và định mức vật tư thiết bị, áp dụng cho công việc thành lập mới bản đồ hành chính các cấp và tái bản bản đồ hành chính các cấp có hiện chỉnh.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp áp dụng cho các công việc sau:

- Thành lập mới bản đồ hành chính các cấp

- Biên tập kỹ thuật

- Xây dựng bản tác giả dạng số

- Biên tập hoàn thiện bản tác giả

- Biên tập phục vụ chế in

- Chế in và in bản đồ hành chính

- Tái bản bản đồ hành chính các cấp có hiện chỉnh

- Hiện chỉnh bản tác giả

- Biên tập kỹ thuật

- Hiện chỉnh bản tác giả dạng số

- Biên tập hoàn thiện bản tác giả, Biên tập phục vụ chế in, Chế in và in bản đồ hành chính

- Biên tập hoàn thiện bản tác giả

- Biên tập phục vụ chế in

- Chế in và in bản đồ hành chính

Định mức kinh tế-kỹ thuật (KT-KT) được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về thành lập bản đồ hành chính các cấp do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp và phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là Định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ) và định mức sử dụng thiết bị (máy móc).

Định mức thành lập mới (hoặc tái bản có hiện chỉnh) bản đồ hành chính cấp huyện (loại khó khăn 1) quy định cho các huyện có dưới 35 xã, định mức cho các huyện có từ 35 xã trở lên tính bằng 1,20 định mức đã quy định. Định mức cho bước in thật của bước công việc Chế in và in bản đồ hành chính quy định cho trường hợp cơ số 300 tờ/mảnh. Khi cơ số in thay đổi thì tính lại mức theo tỷ lệ thuận.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về thành lập bản đồ hành chính các cấp do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

 


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường (KL)


Các tin đã đưa ngày: