Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng CSDL địa giới hành chính

01/02/2018

Ngày 08/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 55/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng cho các bước công việc trong quá trình xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính sau:

-         Công tác chuẩn bị;

-         Biên tập kỹ thuật;

-         Xây dựng dữ liệu địa giới hành chính;

-         Đối soát, hoàn thiện dữ liệu;

-         Xây dựng siêu dữ liệu địa giới hành chính;

-         Đóng gói và giao nộp sản phẩm.

Định mức này được sử dụng để tính toán đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa giới hành chính do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm định mức lao động công nghệ và định mức vật tư thiết bị.

Trong đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính sử dụng bộ hồ sơ địa giới hành chính (dạng giấy, dạng số) các cấp đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu và cho phép đưa vào lưu trữ, sử dụng; Dữ liệu nền địa lý luôn là phiên bản dữ liệu mới nhất được cập nhật thay thế từ nguồn dữ liệu thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia. Trên cơ sở các nguồn tài liệu thu thập được, tiến hành công tác biên tập kỹ thuật, là việc tổng hợp, phân tích tài liệu, dữ liệu hồ sơ địa giới hành chính và dữ liệu nền địa lý, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật chi tiết và tiến độ tổ chức thực hiện công việc cho phù hợp với dữ liệu cụ thể của từng tỉnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018./.


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường (KL)


Các tin đã đưa ngày: