Về việc công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020 (13/08/2021)

Thực hiện Điều 51 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 về việc lập “Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia và báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo theo chuyên đề”, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đợt 3 năm 2021 (02/08/2021)

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh đợt 3 năm 2021

Công bố Quyết định phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (30/07/2021)

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt báo cáo hiện trang môi trường giai đoạn 2016-2021.
Các tin đã đưa ngày: