Lịch làm việc của cán bộ Sở Tư Pháp

Tuần trước Tuần thứ 33 năm 2018
(Từ ngày: 13/08/2018 - Đến ngày: 19/08/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 13/08/2018
Thứ ba 14/08/2018
Thứ tư 15/08/2018
Thứ năm 16/08/2018
Thứ sáu 17/08/2018
Thứ bảy 18/08/2018
Chủ nhật 19/08/2018