Lịch làm việc của cán bộ Sở Tư Pháp

Tuần trước Tuần thứ 42 năm 2018
(Từ ngày: 15/10/2018 - Đến ngày: 21/10/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 15/10/2018
Thứ ba 16/10/2018
Thứ tư 17/10/2018
Thứ năm 18/10/2018
Thứ sáu 19/10/2018
Thứ bảy 20/10/2018
Chủ nhật 21/10/2018