Chi tiết album ảnh

Lễ ra quân bảo vệ môi trường và thu gom rác thải tại khu danh thắng Tây Thiên năm 2017