Chi tiết album ảnh

Đại hội Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022