Chi tiết album ảnh

Hội thao giữa 10 Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực đồng bằng sông Hồng