Chi tiết album ảnh

Một số hình ảnh tại Hội diễn văn nghệ Sở TN&MT Vĩnh Phúc lần II năm 2013