Quá trình hình thành, phát triển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

13/11/2013


Ngày 13/01/1997, Sở Địa chính Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-UBND của tỉnh Vĩnh Phúc với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, giúp UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc - bản đồ.

Ngày 25/6/2003, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 2391/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở bộ máy tổ chức thuộc lĩnh vực địa chính của Sở Địa chính và tiếp nhận các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Sở Công nghiệp.

Ngày 05/9/2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định tại Quyết định số 3467/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ sung mới một số nhiệm vụ và quyền hạn như:

a) Về quản lý đất đai:

- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định giá đất theo định kỳ tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành; đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

- Tổ chức, quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và hướng dẫn kiểm tra hoạt động của Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện (hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ được đặt tại cấp huyện).

b) Về khí tượng thuỷ văn:

- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng;

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn của Trung ương trên địa bàn;

- Tổng hợp và báo cáo tình hình, tác động của biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên, con người và kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất và kiến nghị các biện pháp ứng phó thích hợp.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc xây dựng Trang thông tin điện tử nhằm truyền tải các văn bản pháp luật về tài nguyên đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn nước; hướng dẫn các thủ tục hành chính về chuyên ngành đến với các tổ chức, doanh nghiệp, đến mọi người dân; nhận các các ý kiến đóng góp phản hồi từ người dân, trả lời tư vấn pháp luật của cơ quan chuyên môn đối với mọi công dân, tổ chức; xây dựng diễn đàn điều hành trao đổi công việc, thảo luận chia sẻ thông tin nhanh chóng kịp thời giữa lãnh đạo và nhân viên; nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng công cụ công nghệ thông tin; tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử...

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc rất mong nhận được sự hợp tác, đóng góp ý kiến xây dựng của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cũng như toàn thể nhân dân và độc giả trong và ngoài tỉnh về hoạt động của Sở để ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc ngày càng phát triển và làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.862511

Đường dây nóng: 02113.847700 hoặc 0912.904744


Các tin đã đưa ngày: