Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT (13/03/2019)

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Giám đốc Sở Nguyễn Kim Tuấn (08/11/2013)

Là người đứng đầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật hiện hành.

Phó Giám đốc Sở: Hoàng Văn Đăng (08/11/2013)

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của cơ quan theo sự phân công của Giám đốc Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước pháp luật và các cơ quan nhà nước cấp trên.

Văn phòng (13/09/2013)

Thanh tra (27/08/2013)

Các tin đã đưa ngày: