Giám đốc Sở Phan Tuệ Minh

09/11/2013

Giám đốc Sở: Phan Tuệ Minh
Điện thoại: CQ: 0211 3602666
Email: minhpt@vinhphuc.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm người đứng đầu toàn bộ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc trước Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Là người phát ngôn các thông tin chính thức của Sở.

2. Chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi mặt hoạt động của Sở, trực tiếp lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tài chính; Lãnh đạo công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, định giá đất và ký hợp đồng thuê đất; quản lý hành chính Quy hoạch kế hoạch phát triển ngành, dồn thửa đổi ruộng, đo đạc - bản đồ và viễn thám, địa giới hành chính.

3. Chủ tài khoản thứ nhất và trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của Phòng Quản lý đất đai; Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám. Theo dõi và phối hợp UBND thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và huyện Yên Lạc trong việc chỉ đạo hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 Các tin đã đưa ngày: