Phó Giám đốc Sở Nguyễn Kim Tuấn

13/09/2013

Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Kim Tuấn
Điện thoại: CQ:    
Email: 

Nhiệm vụ và  quyền hạn:

1 - Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác môi trường, đa dạng sinh học, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Công tác cải cách hành chính; chấp hành nội quy và quy chế cơ quan; xây dựng cơ bản, tài sản cơ quan; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2 - Trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động của Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước và KTTV; Phòng Quản lý môi trường; Văn phòng; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quỹ Bảo vệ môi trường. Phối hợp với UBND các huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng TN&MT các huyện Lập Thạch, Sông Lô và huyện Tam Đảo.

 Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ hai những lĩnh vực được phân công.

3 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ đó đến khi hoàn thành.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: