Tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường

13/11/2013

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VĨNH PHÚC

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc về cơ bản đã kiện toàn được tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, tổ chức bộ máy của Sở gồm có:

* Khối Quản lý nhà nước:

- Ban Giám đốc Sở (Giám đốc và 02 Phó Giám đốc);

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước và KTTV;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Phòng Quản lý môi trường;

- Phòng Quản lý đất đai.

* Khối sự nghiệp

- Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT (Quý I năm 2020 sáp nhập vào Văn phòng đăng ký đất đai);

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

 

 Các tin đã đưa ngày: