Trưởng ban biên tập: ông Nguyễn Văn Khước - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.721699 - FAX: 0211.862511
Email : sotnmtvinhphuc@gmail.com